tirsdag 22. mai 2018

Landbruksdirektoratet i forvaltningssystemet

Hvor hører Landbruksdirektoratet til i forvaltningssystemet?

For de som ikke jobber i forvaltningen til daglig, er det ikke alltid lett å se og skjønne hvordan demokratiet er bygd opp. Det er mange nivå og de har forskjellige roller.

I 2014 ble Statens reindriftsforvaltning og Statens Landbruksforvaltning slått sammen til en organisasjon. Navnet ble Landbruksdirektoratet. Med landbruk mener vi både jordbruk, skogbruk OG reindrift.

Reindriftsforvaltningen hadde kontorer i Alta og det har vi fortsatt. Landbruksforvaltningen hadde kontorer i Oslo og det har de fortsatt. Vi forsøker og jobbe på tvers i vår organisasjon. Jeg er med i toppledergruppa. Vi har ukentlige møter. De andre topplederne har kontorsted i Oslo. Vi løser det ved at jeg er med på møtene via videokonferanse. Det kan aldri fullt ut erstatter fysisk tilstedeværelse, men dagens teknologi gjør det adskillig enklere og jobbe sammen uten å reise.

Vi har også hospitering - både at vi er i Oslo og at medarbeidere fra Oslo kommer til oss. Det gir rom for faglig og kulturell utveksling. Erfaringer som er gode å ta med seg for alle parter.


Nasjonal forvaltningsmyndighet
Landbruksdirektoratet er en nasjonal forvaltningsmyndighet. Vi har et samfunnsoppdrag der vi skal være med å utvikle gode løsninger for reindrifta i hele Norge.

SAMFUNNSOPPDRAG
  • Landbruksdirektoratet iverksetter landbruks- og handelspolitikken på landbruksområdet.
  • Landbruksdirektoratet arbeider for økt matproduksjon, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og bærekraftig landbruk.
  • Landbruksdirektoratets oppgave er å forvalte økonomiske og juridiske virkemidler, samt å være et støtte- og utredningsorgan for Landbruks- og matdepartementet

Dette er veldig spennende oppgaver, som krever god kunnskap og kompetanse blant annet innenfor forvaltning (offentlig og naturressurs) og juss. Direktoratet må også ha kompetanse innenfor personalhåndtering, arbeidsmiljølov, økonomi og IT. I tillegg komme interesse og forståelse for politikk. Det er nødvendig slik at vi som nasjonal forvalter forstår litt av det politiske spillet og hva det kan bety for vårt fagområde. 

Bildet som tegner seg av direktoratets oppgaver, er mangfoldig.  For å gi et bilde av nivåene i systemet så legger jeg ut denne:

 
 
 
 
 
 
Mangfoldig, og likevel likt mange organisasjonskart dere har sett før. Ikke det at det er så mange organisasjoner som har en seksjon for tilskudd rein, prisutjevning for melk og skog og kulturlandskap, men det er mange som har Styring og økonomi, HR, IKT og servicesenter. På mange måter er vi gjenkjennelig. Det er nok avdeling digitalisering og organisasjon som har mest med alle å gjøre, ja i tillegg til kommunikasjonsstaben. Alle viktige funksjoner for å få oss andre til å gjøre de riktige tingene til rett tid, hver på vårt fagområde. Det er virkelig spennende å være med å drifte.
Spennende fordi vi er så forskjellig innad
Spennende fordi vi samtidig er så lik
 
Spennende fordi jeg liker å lete etter likhetene, lete etter de felles kontaktpunktene der vi kan finne våre muligheter til gjøre ting sammen.
Spennende fordi det fordrer å bryte barrierer mellom seksjoner og avdelinger, mellom medarbeidere.
 
Spennende fordi jeg må tenke på hvor JEG ser muligheter, akkurat her jeg er, her på min arbeidsplass. Det er spennende det!
 
 
Hva er det mest spennende hos deg, akkurat der du er nå- på din arbeidsplass?
 
 

Så hvor hører Landbruksdirektoratet egentlig til?

 
Vi hører til i et system der vi skal forvalte gjeldende politikk og lovverk . Som samfunnsoppdraget sier så skal vi iverksette landbruks- og handelspolitikken. Det skal vi gjøre basert på oppdrag fra Stortinget. Enkelt skissert sånn:
 
 
                                              Stortinget
                                                  Landbruks- og matdepartementet
                                                              Landbruksdirektoratet
                                                                      Fylkesmannen i Finnmark, Troms, Nordland og Trøndelag
 
 
 
Joda, vet det. Det var litt vel enkelt, men gir likevel et bilde av hvor vi befinner oss i landskapet. Har du spørsmål om oss? Kontakt meg så tar vi en prat, både om oss og om din organisasjon.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar